Politisk Vision – 2022-2025

Vores Vision

Sammen om Gribskov – en bæredygtig kommune i vækst for at sikre velfærden også i fremtiden

Mission
Et Gribskov hvor vores børn ikke skal rydde op efter os, hverken i naturen, i økonomien eller i velfærden

Sammen om Gribskov
I NytGribskov arbejder vi målrettet med en strategi om, at vi skal være sammen om Gribskov. Det er vores ambition at borgerinddrage på alle de områder, hvor det giver mening og ikke mindst at anerkende, at borgerindragelse skal skabe konstruktive input og brede løsninger til glæde for hele Gribskov.

Det er vores overbevisning, at de bedste løsninger findes i de kompromis’er der skabes på tværs af partierne i Gribskov Byråd. Det betyder også at det brede samarbejde er omdrejningspunktet for os i NytGribskov.

I NytGribskov værner vi om vores lokalsamfund i Gribskov, fordi vi mener at forskellighed er godt, og at den nærhed der er i vores lokalsamfund, er med til at gøre Gribskov en attraktiv kommune at bo og leve i.

I NytGribskov er vores unikke bymidter vigtige, hver især har bymidterne hver deres særpræg og det mener vi at vi skal være om også i fremtiden for at sikre fremtiden for bymidterne.

I NytGribskov afprøver vi kontinuerligt nye former for borgerindragelse, og vi er altid åbne for nye ideer til måder at debattere og udveksle synspunkter og ideer på.

I NytGribskov har vi gennem de sidste 4 år af holdt walk and talks i mindre grupper, således at vi her har kunne udveksle ideer, input og meget mere.

I NytGribskov har vi gennem de sidste 4 år afholdt mere end 25 demokratiske samtaler med mere end 250 deltagere, samtaler hvor udgangspunktet er, at vi taler sammen om de relevante emner i en ærlig og oprigtig dialog – det er for os en del af at være sammen om Gribskov.

I NytGribskov har vi gennem de sidste 4 år holdt mere end 25 lokale møder ude i vores lokalsamfund, netop for at få input, ideer og debat om lige netop Gribskov.

Men vi er slet ikke færdige med at udvikle Gribskov, og vi er slet ikke færdige med at finde nye måder at udveksle ideer og input på, vi mener at vi er sammen om Gribskov og det er derfor en kontinuerlig proces at udvikle lige netop vores kommune Gribskov.

Læs med længere ned på siden om vores strategiske tanker for de næste 4 år.

Alle vores visioner er relateret til de Mål FN har defineret for en bæredygtig udvikling for verden.

Sammen om Gribskov – byudvikling
Byudvikling i stedet for kommune afvikling

Gribskov er udfordret på den demografiske sammensætning i kommunen, en sammensætning der betyder at der skal tilføres flere penge til velfærd også i de næste år. I NytGribskov ønsker vi at vores børn og ældre, får de bedste vilkår, og det betyder at der skal tilføres penge til området. Det betyder også at byudvikling, og en øgning af antal indbyggere/skatteborgere i Gribskov er nødvendig, for at sikre vores velfærd i fremtiden. Vi har en fantastisk kommune. Vi har bibeholdt de lokale skoler og de lokale daginstitutioner i vores lokalsamfund. Derfor er det naturligt og muligt at tilføre flere boliger og dermed børnefamilier til alle vores lokalsamfund i Gribskov. Vi er kommet godt i gang i denne byrådsperiode, men udviklingen må ikke stoppe nu – vi skal sørge for, at byudviklingen forsætter således at vores indbyggertal i Gribskov øges med minimum 5 % over de næste 10 år.

Byudviklingen og et øget indbyggertal betyder også, at vi bliver flere til at understøtte vores erhvers- og detailhandlen i Gribskov. Det er derfor på alle måder en vigtig forudsætning for udviklingen i vores skønne kommune.

Sammen om Gribskov – bæredygtighed
Vi skal sørge for at vores børn ikke skal rydde op efter os

I NytGribskov vil vi gerne være ambitiøse – for vores børns skyld – og have som mål, at kommunen som ”virksomhed” er CO2 neutrale i 2030.

I NytGribskov vil vi gerne have igangsat en undersøgelse af muligheden for, at stille krav om solceller på alle kommunale bygninger. En mulighed der hidtil har været besværliggjort af regler i forhold til finansieringen. Herudover vil vi have igangsat en undersøgelse af mulighed for udskiftning af tage på eksisterende kommunale bygninger med sedumtage etc.

I NytGribskov vil vi forsætte den vilde natur, og dermed øge biodiversiteten og arbejde for at vores daginstitutioner og skoler forsat er en del af Grøn uge etc.

I NytGribskov vil vi arbejde for at Gribskov bliver Danmarks grønneste kommune. Naturligvis med en bæredygtig økonomi.

I NytGribskov arbejder vi på at gøre det mere tilgængeligt, at have elbiler i Gribskov. Det betyder også, at vi arbejder konstruktivt med placeringen af eventuelle ladestandere etc.

I NytGribskov betragter vi kommunen som en stor indkøber og dermed en enhed, der kan være med til at understøtte bæredygtighed, hvis det indtænkes i dagligdagen. Eksempelvis vil vi arbejde for at alle kommunens biler bliver elbiler, at der indkøbes lokalt i det omfang, det er muligt, at nyt kommunalt byggeri lever op til DGNB certificering minimum sølv, at det altid overvejes om det bedre kan betale sig at bygge bæredygtigt nyt, og at der energioptimeres kontinuerligt på kommunens bygninger etc

Sammen om Gribskov – infrastruktur
Frem og tilbage er ikke altid lige langt
I Gribskov er vi afhængige af at vi kan komme til og fra Hillerød og København. Det gælder både for pendlere og for vores erhvervsliv.

Udvidelse af Hillerødmotorvejens forlængelse er en vigtig del af dette, og i NytGribskov har vi i de seneste 4 år arbejdet målrettet med de andre kommuner i 6 kommuner samarbejdet om lige netop dette, igen her er det i et samarbejde de bedste løsninger findes. I denne byrådsperiode er det ligeledes lykkes at opnå enighed i byråd om, at få finansieret og igangsat den nye vej mellem Græsted og Gilleleje, dels opnås en øget trafiksikkerhed, dels bindes Gribskov sammen i højere grad. Gribskov er arealmæssigt en stor kommune med mange kilometer veje, derfor er det vigtigt at vi i Gribskov er opmærksom på trafiksikkerheden. I denne byrådsperiode er det – blandt andet –
lykkes at opnå bred enighed om finansiering og igangsættelse af en trafiksikkerhedssanering af Kildevejen, ligesom der er opnået enighed om at få udarbejdet en samlet trafiksikkerhedsplan for hele Gribskov samlet set. I NytGribskov vil vi arbejde for at trafiksikkerheden omkring vores skoler prioriteres først, da det er vigtigt for os at vores børn sikkert kan komme til/fra skole og endda meget gerne på cykel.

I NytGribskov vil vi forsat arbejde for at vi får S-tog til Helsinge, og at der skabes bedre muligheder for kollektiv trafik også på tværs af kommunen. Vi er glade for at Flextrafik er en del af den kollektive trafik i Gribskov, for det betyder at der er fleksibilitet også for dem ikke bor tæt på en bymidte m.v.

I NytGribskov glæder vi os over, at vi i denne byrådsperiode har opnået bred enighed om en stiplan, en finansiering og en igangsættelse af stien til Valby. I NytGribskov vil vi forsat arbejde for, at der kommer flere både cykelstier og rekreative stier i vores skønne kommune.

I NytGribskov glæder vi os over, at der i denne byrådsperiode er udrullet fibernet/bredbånd i rigtig mange af vores lokalsamfund. Det er essentielt både for vores børn, for alle dem der har hjemmearbejdspladser, samt ikke mindst for vores erhvervsliv at der i Gribskov er dækning i forhold til mobil telefoni og internet. I NytGribskov er vi derfor altid konstruktive i arbejdet med masteplaner, også selvom vi er bevidste om at master ikke er lette at placere i vores skønne kommune, men en nødvendighed for at sikre dækning.

Sammen om Gribskov – natur
Natur naturligvis

I NytGribskov elsker vi naturen i Gribskov, vores kyster, vores søer, vores skove – vi har alt i Gribskov – og det skal vi værne om.

I NytGribskov vil vi arbejde for, at få et tværkommunalt samarbejde med Hillerød og Halsnæs om at få forbedret vandkvaliteten i Arresø, Arresø skal atter være en ren sø. Det glæder os, at vi i denne byrådsperiode har opnået en bred enighed om at gøre Gribskov til en Giftfri Kommune, samt at tilmelde Gribskov ”Danmarks vildeste kommune”, i NytGribskov vil vi arbejde at så mange kommunale arealer som muligt forbliver vilde og dermed er med til at øge biodiversiteten.

I NytGribskov mener vi at naturen også skal kunne nydes, derfor vil vi arbejde for at der etableres flere shelterpladser i vores kommune, og også gerne kystnært hvor muligt. Vi vil arbejde med at der i højere grad udbredes vandposter på offentlige arealer, således at vi understøtter vandreturisme også. Vi vil endvidere arbejde med en gennemgående ridesti på tværs af kommunen, dog altid efter aftale med private lodsejere hvis det går over private lodsejers grund.

Sammen om Gribskov – børn
Børn skal ikke blive til noget, men til nogen

I NytGribskov mener vi, at de lokale skoler er vigtige for sammenhængskraften i de enkelte lokalsamfund, det er omkring den lokale skole idrætsforeninger, madklubber etc opstår, skabes og udfoldes, det vil vi udvikle og bevare – også i fremtiden.

I NytGribskov vil vi arbejde for at skabe rum til en folkeskole, som ikke begrænses af et klasselokale på de enkelte skoler, men i højere grad udnytter barnets ressourcer og potentialer optimalt. I NytGribskov mener vi, at den enkelte forældre er ekspert i deres børns liv, og derfor glæder det os, at vi i Gribskov har et varieret udbud af folkeskoler og privatskoler med hver deres profil.

I NytGribskov er vi ligeledes glade for, at vi i Gribskov kan tilbyde både vuggestuer og dagplejere, kommunale og private daginstitutioner – alt i alt et varieret udbud således at hver enkelt familie kan tilbydes det der passer ind i deres familie.

I NytGribskov er vi overbeviste om at børn forandrer verden, – heldigvis – og derfor vil vi i NytGribskov arbejde for at der skabes rammer for det gode børneliv, børns sociale kompetencer udvikles til at indgå i et fællesskab, og at børns dagligdag fyldes med livsglæde, natur og lyst til livet. Børn i Gribskov være nysgerrig på livet og have et aktivt liv både indendørs og udendørs.

Sammen om Gribskov – arbejdsmarked
I morgen er der atter en dag

I NytGribskov ved vi, at et aktivt erhvervsliv er den bedste arbejdsmarkedspolitik, og derfor vil vi arbejde for netop at støtte erhvervslivet i Gribskov.

I NytGribskov vil vi arbejde for, at Gribskov som kommune bidrager til uddannelse af både unge mennesker og naturligvis også voksne, der skal omskoles el lign. Konkret vil vi arbejde for, at vi i Gribskov får mål på antal elever der uddannes i kommunens afdelinger, samt naturligvis også at dette indgår som en naturlig del af udbud i forhold til de private leverandører.

I NytGribskov vil vi arbejde for, at de borgere der står uden for arbejdsmarkedet, opnår selvforsørgelse, enten helt eller delvist.

I NytGribskov vil vi derfor arbejde for at vi i Gribskov udnytter mulighederne i lovgivningens lempelse af proceskravene på beskæftigelsesområdet, og møder borgeren på en ny måde i øjenhøjde. Vi vil herudover arbejde for, at den enkelte involveres i udarbejdelse af udviklingsplaner med fokus på styrker og potentialer, og altid med en støtte fra Jobcenteret, således at den enkelte også i fremtiden kan magte sin livssituation også på arbejdsmarkedet.
Vi kalder det ”en borger – en plan”, I NytGribskov vil vi have undersøgt mulighederne for individuelle mentorforløb for den enkelte, således at vi sikrer at den enkelte får den rette støtte på alle områder.

Vi ønsker ligeledes at det lokale erhvervsliv i Gribskov involveres i højere grad, det er på arbejdspladsen den egentlige selvforsørgelse kan opnås.


Sammen om Gribskov – unge på vej i livet

I NytGribskov vil vi gerne have en yderligere dialog med de unge om mulighederne i Gribskov som ung. Vi tør godt udfordre, om de tilbud vi har i dag til de unge er gode nok? De eneste der kan fortælle os det, er de unge – vi skal inkludere de unge, respektere og lytte til deres input til hvordan vores ungdomsklubber og ungdomstilbud, skal se ud i fremtiden.

I NytGribskov glæder vi os over, at vi har ungdomsuddannelser i vores kommune, men vi vil gerne arbejde for at få tiltrukket flere ungdomsuddannelser til Gribskov.

I NytGribskov vil vi gerne arbejde for at Helsinge i fremtiden bliver en uddannelsesby i højere grad end i dag. Vi har omgivelserne til det. Man kan let komme til/fra byen, og ikke mindst har vi mulighed for at planlægge med flere ungdomsboliger i byen.

I NytGribskov vil vi arbejde for, at vores unge i Gribskov får et fællesskab, et fællesskab om idræt, et fællesskab om kultur, et fællesskab om natur el lign. I Gribskov skal den enkelte unge kunne gennemskue, hvor der er et fællesskab for den enkelte.

I NytGribskov vil vi arbejde for at vores børne- og ungepolitik i Gribskov bestræber sig på ”forebyggelse fra for helbredelse”, gennem hele det politiske spektrum.

Sammen om Gribskov – ældreområdet
Livet skal leves hele livet

I NytGribskov vil vi arbejde for, at fremtidens velfærd sikres. Det betyder at vi vil kæmpe for. at når vi nu kan konstatere at kommunens økonomi er i balance, så skal det genspejles i det serviceniveau man får tilbudt når man er visiteret til servicelovsydelser. Helt konkret vil vi gerne tilbyde rengøringen oftere, samt naturligvis kunne tilbyde mere tid til den enkelte borger.

Der er – som i andre kommuner – en del borgere med en demensdiagnose i Gribskov kommune. Nogle bor på plejecentrene, andre hjemme med en rask ægtefælle. I Nytgribskov arbejder for at støtte op om, at plejen og omsorgen på plejecentrene, skal ydes med både en faglig og følelsesmæssig forståelse for hvad en demensdiagnose kræver af den der yder plejen.

Ligeledes skal den raske ægtefælle støttes i den vanskelige hverdag. Det kan være at have en pårørende med en demensdiagnose boende hjemme. Vi vil arbejde for at der også i fremtiden sikres aflastning i hjemmet, så den raske ægtefælle kan komme ud og pleje sit netværk, og lade batterierne op.

Der skal også i fremtiden tilbydes dagcenter på Holbohave, samt mulighed for aflastningsophold på Trongården.
Nytgribskov vil arbejde for at få ansat en demenskoordinator, der har fokus på pårørenderollen, hjemmebesøg med mulighed for sparring, facilitering af pårørendegrupper, samt undervisning og foredrag, der kan bidrage til en større forståelse og viden omkring demens for både personale og pårørende. Vi ønsker ligeledes at der i hjemmeplejen indtænkes demensteams.

I NytGribskov vil vi bevare den kommunale helhedspleje. Man har som visiteret til servicelovsydelser naturligvis et frit valg på valg af leverandør. Det skal naturligvis bevares, således at der kan vælges mellem en kommunal og flere private leverandører.

I NytGribskov ønsker vi at vores helhedspleje kendetegnes ved en sygeplejefaglig stærk profil.

I NytGribskov vil vi arbejde for at sikre en uddannelsespulje til de store specialer, der sikrer at borgerne forsat er i trygge hænder med den rette faglige kompetence. Palliation, sårpleje, inkontinens, dialyse, demens og akut sygepleje. Herudover vil vi i NytGribskov arbejde for, at prioriteres midler til den nye uddannelse i borgernær sygepleje, der vil sikre at kompetenceniveauet øges til at møde de mange forskelligartede diagnoser og behov,
der skal løses hos Gribskov borgere i fremtiden. I NytGribskov vil vi sætte medarbejderne fri, der skal implementeres mere fleksibilitet i vagtplanlægningen og arbejdsmiljøet skal prioriteres også politisk

Sammen om Gribskov – sundhed
Sundhed for alle – tæt på borgerne

I NytGribskov vil vi arbejde for, at der i det sundhedsfaglige hus kommer til at være mulighed for en bred vifte af ambulante konsultationer og behandlinger, også behandlinger der i dag foregår i sygehusvæsnet.

I NytGribskov glæder vi os over, at det nye sundhedsfaglige hus i Helsinge er på vej. Det betyder at vi alle i fremtiden kan modtage hurtig, kompetent og effektiv behandling i nærområdet. Vi ønsker at alle har kort transport – og behandlingstid, således at den enkelte har overskud til at gennemføre alle sine behandlinger og møde op til sine
aftaler, der vedrører deres sundhed.

I NytGribskov glæder vi os over, at der kommer en ny genoptræningsenhed der forsat kan medvirke til effektivt og hurtigt at understøtte borgerne i at komme hurtigt tilbage til hverdagen med størst mulig grad af selvhjulpenhed.
I det sundhedsfaglige hus vil tandplejen i Gribskov ligeledes samles i fremtiden, og det betyder at der kan skabes et stærkt fagligt fællesskab og de mest moderne faciliteter, der tilbyder vores børn den gode tandpleje, både forebyggende og behandlende.

Sammen om Gribskov – Erhverv
Sæt i værk, også med grøn iværksætteri

I NytGribskov er erhvervslivet en vigtig faktor for en styrkelse af kommunens omdømme. Vores erhvervsliv er medvirkende til styrkelse af befolkningsgrundlaget, til at skabe en høj beskæftigelse og dermed også mulighed for at skabe beskæftigelsestilbud på særlige vilkår.

Gribskov er en kommune, hvor der er en iværksætterkultur, og i NytGribskov glæder vi os over dette og vil gerne understøtte dette også i fremtiden. I NytGribskov ønsker vi, at oplevelsesøkonomien herunder events bliver en klar del af den fremtidige erhvervsstrategi.

I NytGribskov vil vi arbejde for at der etableres flere grønne vidensvirksomheder i vores kommune. Vi skal derfor skabe et godt miljø for vidensbaserede startups og virksomheder der generelt beskæftiger sig med grøn energi, grønt byggeri og alternativt landbrug.

I NytGribskov vil vi arbejde for, at der etableres et samlingssted for erhvervet – Gribskov Erhvervs- og vækstforum ”GEF”. Gribskov Erhvervs- og vækstforum skal drives med en professionel bestyrelse, bestående af erhvervsfolk og politisk valgte medlemmer der repræsenterer de relevante fagudvalg.

I NytGribskov vil vi arbejde for at Gribskov Erhvervs- og vækstforum drives med en smal organisation bestående af en erhvervs- og vækstkoordinator, samt en administrativ funktion. I NytGribskov er vores vision med et erhvervs- og vækstforum at sikre at alle virksomheder oplever, at de kan få hjælp til opstart, udvikling og generelle spørgsmål.

Gribskov Erhvervs- og Vækstforum skal være adgangsvejen til den rette hjælp i kommunen, således at hurtig og smidig sagsbehandling sikres uanset område, herudover skal Gribskov Erhvervs- og Vækstforum oprette netværk, og dermed være med til at skabe fællesskaber og partnerskaber virksomhederne imellem. Gribskov Erhvers- og Vækstforum skal kontinuerligt udarbejde strategier for branding af Gribskov Kommune som erhvervsvenlig kommune, og ikke mindst branding af de enkelte brancher i kommunen naturligvis i samarbejde med de
enkelte netværk. Gribskov Erhvervs- og Vækstforum, skal endvidere samarbejde med flere aktører herunder C4 Hillerød, Copenhagen Business Hub, Visit Nordsjælland mfl.

Sammen om Gribskov – Kultur
Gribskov er kultur i natur og natur i kultur

I NytGribskov vil vi arbejde målrettet med at understøtte kulturen i Gribskov, herunder også et museum i Gilleleje. Et museum der beskriver Gillelejes historie og fiskerleje og ikke mindst historien om jødernes flugt under 2. verdenskrig.

I NytGribskov vil vi forsat arbejde
for, at der ved Esrum Møllegård eller ved Kagerup station etableres et oplevelsescenter som port til Kongernes Nordsjælland.

I NytGribskov mener vi at kultur og natur går hånd i hånd, og det betyder også at vi vil understøtte events i naturen, både de større og de mindre, naturligvis altid med respekt for naturen.

Sammen om Gribskov – idræt
Motion og idræt for alle

I NytGribskov ved vi, at idræt er en vigtig faktor for vores os alle. Det er derfor et område der strækker sig ud over sundhed, børn og unge politikken.

I NytGribskov er vi glade for de fantastiske idrætsfaciliteter, vi allerede har i kommunen, men vi vil videre…
I NytGribskov vil vi arbejde for, at der i Gilleleje ligeledes arbejdes med muligheden for en kampsportshal/-faciliteter. Vi vil arbejde for, at der undersøges om der også i Gilleleje skal etableres en springhal – vi har fantastiske idrætsudøvere i Gribskov, og det har vi fordi vi forsat prioriterer faciliteterne, og dermed mulighederne for at dyrke idræt på mange niveauer.

I NytGribskov ved vi at idrætsfaciliteter udelukkende skabes sammen med alle de frivillige, der dagligt sørger for at vi alle kan deltage i klubidrætten overalt i vores kommune. Derfor er samskabelse og involvering altid i fokus for os i NytGribskov, også når det angår idræt.

I NytGribskov vil vi arbejde for, at der etableres bedre forhold ved strandene til de idrætsudøvere, der anvender vores strande til netop dette. Det kan eksempelvis være omklædning etc i Rågeleje og Smidstrup m.v.
Idræt er fællesskaber. Idræt er sundhed. Idræt er beviset på at øvelser gør mester.