VALGPROGRAM

Valgprogram 2013, nytgribskov

  Samarbejde skaber resultater

 

Nytgribskovs hovedfokus er at skabe en attraktiv ramme om livet i Gribskov Kommune.

Gribskov Kommune er vores sted. Derfor skal lokale initiativer understøttes og hjælpes på vej.

Vi står overfor fælles store udfordringer, som kun kan løses ved at inddrage og skabe samarbejde på tværs af traditionelle skel. Nytgribskov vil etablere bredt sammensatte netværk og partnerskaber i jagten på innovative løsninger og bæredygtige resultater.

Vi vil tage afsæt i det, der fungerer godt. Vi ønsker, som ansvarligt midterparti, at tage socialt ansvar for alle medborgere. Vi tror på, at vi gennem nye, inddragende fællesskaber kan give plads til forskelighed og lokale løsninger tæt på os alle sammen.
Et bæredygtigt Gribskov er et sted, der vil være det naturlige valg, at bosætte sig i Nordsjælland. Vi skal arbejde med at gøre Gribskov til en godt sted for alle – i smukke og grønne omgivelser, hvor der tænkes nye energirigtige løsninger.

Gribskov kommune skal være Nordsjællands mest attraktive arbejdsplads. Alle medarbejdere skal have mulighed for faglig og personlig udvikling – arbejdsliv og privatliv skal hænge sammen

 

 

Grundtanker

nytgribskov ønsker

 • at sætte nye standarder for borgerinddragelse 

nytgribskov vil genoplive det lokale demokrati med aktiv deltagelse af alle, der bor i Gribskov Kommune. Vi skal inddrages på alle niveauer og områder, der har betydning for os. Det betyder at borgerinddragelse skal være en obligatorisk del af alle politiske processer frem til beslutningen.

 • at formidle det brede samarbejde

nytgribskov vil være formidler af det brede samarbejde i byrådet. Derfor skal alle partier i byrådet have tilbudt en formandspost for et af de faglige udvalg. Løsninger skal findes på tværs af traditionelle politiske skel med borgerne og opgaven i centrum.

 • at nytænke lokaldemokratiet og byrådsarbejdet

Der skal være kortere fra idé til handling. Nytgribskov vil mindske bureaukrati og langsommelige politiske processer gennem nytænkning af arbejdsprocesser og udvalgsstrukturer. Derfor lægger nytgribskov op til en modernisering af udvalgsstrukturen med færre politiske udvalg og flere ad hoc udvalg med inddragelse af borgere og interessenter

 • at understøtte lokale initiativer

nytgribskov ønsker at lade lokale initiativer spire og give mulighed for, at udviklinger også kan starte indefra. Midlet er bl.a. etablering af puljer, der har til formål at nytænke praksis og omsætte den gode idé til konkrete handling.


Vi er allerede nået langt, og vi har nye mål

nytgribskov er et ungt parti, men vi har nået meget mere end nogen troede på. Byrådsgruppen har grundlæggende ændret på det demokratiske arbejdsklima i Gribskov, så der ikke er faste flertal, men findes fælles løsninger i sunde politiske forhandlinger, hvor også borgernes muligheder bliver stærkere. Det seneste år har nytgribskov opnået flertal til en styrkelse af folkeskolen, så vores elever får en undervisningstime mere om dagen. Det er med stor tilfredshed, at arbejdet med børnebyer flere steder i kommunen er sat i gang. Vi har med hele 41 mio. kr. givet et klart signal om, at der fortsat skal være skoletilbud i de lokale byer – også i fremtiden. Der er på børne- og ungeområdet skabt en fælles administrativ enhed, der arbejder på tværs af 0-18 års området. Gribskovs egen Haver til Maver ser dagens lys, så der også her skabes mere helhed i det vi gør og den natur vi lever i.

To nye kunstgræsbaner etableres snarest, både i Græsted og Gilleleje.

nytgribskov arbejder intenst for igangsættelse af Kulturhavn Gilleleje, da Kulturhavnen er et fyrskib for hele Gribskov Kommune.

Desuden har nytgribskov taget initiativ til at nedsætte en pulje til nytænkende initiativer på erhvervs-, turisme-, kultur- og idrætsområdet.

nytgribskov vil arbejde for at

– skabe en attraktiv ramme om livet i Gribskov Kommune

– understøtte lokale initiativer

– inddrage borgere i netværk og partnerskaber i jagten på innovative løsninger

– skabe et bæredygtigt Gribskov

– gøre Gribskov Kommune til Nordsjællands mest attraktive arbejdsplads

 

 

Grønt Gribskov

Klimakrisen er den største krise, vi som samfund står overfor. Nytgribskov ønsker at sætte dagsorden med en ambitiøs politisk ramme med kommunale klima- og miljømålsætninger. Kommunen skal gå forrest i reduktion af energi- og CO2-forbrug.

Naturen i Gribskov skal være varieret med en høj grad af biodiversitet og den skal også anvendes, men det skal ske under hensyntagen til naturen. Søer, skove og strande skal være tilgængelige og danne rammen om oplevelser, leg og motion således, at der er balance i regnskabet: benyttelse og beskyttelse.

Derfor arbejder nytgribskov for, at:

– Gribskov kommune bliver 100% selvforsynende med vedvarende energi

– kommunale bygninger energirenoveres

– bæredygtighed tænkes ind i nye boligområder, nybyggeri og renoveringer

– etablere energiråd og et børne/unge-energiråd, der har til opgave at helheds- og samtænke energiforsyninger i hele kommunen

– der stilles krav til energireduktion og klimamålsætninger i kommunale udbud

– indkøb af klimavenlige biler, når kommunes biler løbende udskiftes

– etablere et tæt samarbejde mellem landbruget og kommunen, for at gøre landbruget til vores spisekammer

– understøtte etablering af et bæredygtigt økologisk landbrug

– Nationalpark Kongernes Nordsjælland bliver en realitet

– affaldssortering i det offentlige rum

– etablere motionsruter, naturlegepladser og andre tiltag, som øger anvendelsen af naturen.

 

 

Et Levende Gribskov – erhverv, kultur og turisme

Gribskov kommune skal fortsat være et rekreativt område og udgøre en attraktiv ramme om store oplevelser, fritidsaktiviteter og det gode liv. De mindre lokalsamfund skal styrkes og de tre hovedbyer skal udvikles.

Turisme og kultur skal være en stærk dynamo for det lokale erhvervsliv. Derfor skal turisme, kultur og erhvervspolitik samtænkes i langt højere grad.

Derfor vil nytgribskov arbejde for, at:

– skabe rammerne omkring flere store kultur- og sportsbegivenheder

– etablere udendørsforsamlingshuse i alle større byer, hvor man mødes på tværs af generationer og interesser til aktivt samvær

– etablere et tæt samarbejde mellem landbruget og offentlige institutioner, så landbruget bliver leverandør til Nordsjællands lokale spisekammer

– udvikle turismen ved at bl.a. skabe bedre koordinering mellem de forskellige aktører samt bedre pakkeløsninger for både danske og udenlandske turister

– ansætte en medarbejder i EU, som skal fremme Gribskovs interesser og søge relevante EU midler til udvikling af kommunen

– skabe rum og mulighed for lokale initiativer og give plads til de alternative og skæve ideer til udvikling af kommunens erhvervs-, turisme og kulturliv

– udvikle bæredygtig øko- og geoturisme.

– skabe boheme-miljøer ved bl.a. at låne tomme lokaler til lokale kunstnere

– understøtte iværksætteri

– skabe væksthuse, som understøtter lokale iværksættere og mindre virksomheder

– kommunen støtter erhvervslivet med relevant konsulentbistand

– Gribskov kommune danner rammen om startup-weekends, hvor ideer omsættes til iværksætteri

 

Sundt Gribskov

Nytgribskov ønsker at skabe rammer om et sundt liv for alle med mulighed for et godt arbejdsliv, en aktiv fritid og en høj livskvalitet.

Gribskov kommune skal være et godt sted at vokse op og et godt sted at blive gammel
Forebyggelse er i fokus og børn og unges sundhed har første prioritet.

Derfor vil nytgribskov arbejde for:

– en billigere og bedre adgang til et aktivt fritidsliv i hele kommunen

– fritidspas til børn og unge i økonomisk trængte familier, som giver adgang til gratis medlemskab af sportsklub

– at styrke den sundhedsforebyggende indsats

– at sikre genoptræning i direkte forlængelse af hospitalsophold

– førstehjælpskurser til ansatte og borgere

– økologisk og ernæringsrigtig mad i kommunens institutioner og skoler

– mobildækning i hele kommunen

– støtte nye familier gennem etablering af familieiværksætterordning

– etablering af motionsstationer og –ruter i naturen og byerne

 

Børnenes Gribskov – Ung i Gribskov


Nytgribskov er ambitiøse på Gribskovs børn og unges vegne. Derfor skal Gribskov børn og unge mødes med høje forventninger og krav som er tilpasset netop deres behov.

Derfor vil nytgribskov arbejde for:

– lokale skoler i alle byer med trygge og faglige læringsmiljøer

– stærke børnebyer, der skaber helhed og sammenhæng i børnenes hverdag

– at øge elevernes udbytte af skolegangen gennem levende undervisning

– udvikling af kvaliteten i undervisningen gennem faglige udviklingsnetværk

– udarbejdelse af en mediestrategi for børn og unge i kommunen

– at skabe grundlag for at arbejde inkluderende i de pædagogiske miljøer og dermed skabe adgang til videreuddannelse

– en ny skole centralt placeret i Gilleleje

– øge trivselen i dagtilbud og skole, bl.a. ved konflikthåndteringskurser for alle børn og unge samt etablering et konfliktmæglingskorps

– en pædagogisk praksis hvor it bruges, motiverer, inspirerer, understøtter læring i dagtilbud og skole

– ungdomsboliger i varierede miljøer for alle unge

– at skabe multiparker med tæt tilknytning til klubberne i kommunen.


Det modne Gribskov – 60+ i Gribskov

Det aldrende samfund ses næsten udelukkende som  trussel mod velfærdssamfundet, men det voksende antal funktionsdygtige ældre skal være en ressource i Gribskov Kommune, og det kræver at vi tilpasser vores strukturer til den biologiske virkelighed. Vi skal gøre brug af de ekstra resurser til glæde for de ældre selv og for alle i kommunen

Gribskov Kommune skal være et attraktivt sted, når man er 60+ og skabe rammen om et aktivt liv. Samtidig skal Gribskov tage hånd om de ældre, som har behov for pleje og omsorg.

Derfor vil nytgribskov arbejder for:

– en mere fleksibel indretning af opgaveløsningen og organisering af arbejde med mere differentiering med hensyn til arbejdstid, arbejdsdeling og arbejdssted

– undersøge ønsker til alternative boformer for kommunens ældre

– at skabe idræts- og kulturtilbud til aktive ældre

– skabe rammer for støtte, læring og samvær på tværs af generationer

– etablere studiekredse og vidensbanker, hvor ældre bidrager til udvikling af Gribskov kommune

– indsatsen på ældreområdet har fokus på målrettet træning og hverdagsrehabilitering, så den ældre genvinder tabte funktioner

– anvendelse af ny teknologi til at gøre ældre mere selvhjulpne

– styrke indsatsen over for ældre med særlige behov, gennem flere sundhedsfaglige kompetencer og bedre akuttilbud.

 

 

2 comments

 1. Kære Anders

  Lige læst om det med digitalisering og jo, det må være et krav at man kan se og læse mails for at være byrådsmedlem, hvilket jeg faktisk også tror alle kan…også DF.
  Men jeg forstår godt det med at have et papir i hånden, gør det mere forståeligt for nogen. Det er sådan nogle generationer er oplært i læring, hvor unge slet ikke forstår det med papir og “gamle” kalendere.
  Men jeg kan slet ikke se problemet i denne debat……..man printer jo bare det ud, der er brug for at læse , som man ikke føler gør sig godt på pc’eren.
  Det gør vi andre “ældre” jo og det fungere fint.
  Så ikke så mange undskyldninger, for det er hvad det er. Løsninger på hvordan hvert enkelt løser det bedst. Lær mere it eller print det du har brug for at læse ud.
  Keep it simpel!

  P.S: godt gået Anders. Stolt af dem jeg stemte på tør gå forest og holde ord!

  1. Kære Lene. Tak for din besked her på nytgribskov.dk. Jeg er meget enig med og tror også det handler meget om vane. Det er åbenbart ikke så nemt her i Gribskov. Og lige præcis vil det jo være muligt at udprinte, hvis det er det man har brug for. Mange hilsner Anders

Leave a Reply

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *